Petek

PETEK İŞLETME RUHSATI (ARİ/AME-GYP/K/L44-d4-2)

 

Petek petrol sahası GD Anadolu Havzası ön-ülke kuşağında yeralır. GD Anadolu Havzası, en zengin petrol yataklarının olduğu Arap Plakasının kuzey uzantısında yer alır,  jeolojisi Kuzey Irak ve Suriye ile benzer özelliktedir ve Türkiye’de de petrol üretilen en aktif havzadır. Ancak, GD Anadolu Havzasında belli başlı rezervuar ve kaynak kayalar Arap Plakasında olduğu kadar yoğun ve çok değildir. Havza, Prekambriyen’den günümüze değin yaş aralıklarıda ve değişik ortam koşullarında çökeltilmiş kaya türlerini içerir. Çoğunlukla, Kretase yaşlı kaynak kaya ve rezervuar kayaların petrol sistemini oluşturduğu düşünülür; ancak, Paleozoik, ağırlıklı olarak da Silüriyen yaşlı petrol sistemi de keşfedilmişitr. Çoğunlukla petrol üretiminin yapıldığı Üst Kretase yaşlı Mardin Grubu, GD Anadolu’da geniş bir alanda çökelmiştir.

 

Petek-1 kuyusunda 11 Şubat 2014 tarihinde, Mardin Grubu karbonatlarında 31 API graviteli petrol bulunmuştur. Günlük net üretim 100 varildir. AME’nin GYP ile eşit %50 hissesi bulunmaktadır.