Bilgi Güvenliği Ve KVKK

section-97c167b

ALADDİN MİDDLE EAST LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE ANKARA ŞUBESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aladdin Middle East Limited Şirketi Türkiye Şubesi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVK Kanunu” ya da “Kanun” olarak anılacaktır), Şirket tarafından kabul edilen Politika ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu çerçevede KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından kabul edilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, Kanunun 10. Maddesi doğrultusunda temel olarak;

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Şirketimizin ne tür kişisel verileri topladığını, toplanan kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda kullandığını,

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve,

Şirketin işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Karum İş Merkezi İran Caddesi No:21/394 Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresinde mukim şirketimiz Aladdin Middle East Limited Şirketi - Türkiye Ankara Şubesi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

  Ham petrolün arama ve çıkarılması, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulması başta olmak üzere Şirketimizin Esas Sözleşmesinde zikredilen alanlarda yürüttüğümüz faaliyetler dolayısıyla; gerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve sair tabi olunan mevzuat ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gelir İdaresi başkanlığı ve diğer yetkili kamu kurumlarının idari düzenlemeleri gerekse tarafımızca akdedilen sözleşmeler doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili paydaşların faydalanması için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime

  yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un

  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye https://aladdinmiddleeast.com internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NE AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili tarafların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla açık rızaya istinaden veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, tabi olduğumuz mevzuat başta olmak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olduğu diğer hallerde, yurt dışındaki ana şirketimizle, paydaşlarımızla, iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Şirketimizin ortakları ve iştirakleri hakkında ayrıntılı bilgi için https://aladdinmiddleeast.com Adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz internet sitesi, her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni ’nin (2). ve (3). Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi doğrultusunda kişisel veri sahipleri Şirketimizden aşağıda sıralanan haklarının uygulanmasını isteyebilirler:

  Bilgi Alma Hakkı: Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyor ise ne tür verilerin işlendiğini ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahipsiniz.

  Düzeltme Hakkı: Sizinle alakalı olarak şirketimizce işlenen yanlış verilerin derhal değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Veri işlemenin amacını göz önünde bulundurarak eksik olarak işlenen verilerin tamamlanmasını isteyebilirsiniz.

  Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme hakkı.

  Silme Hakkı (Unutulma Hakkı): Kişisel verilerin toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilişkili olarak artık gerekli olmaması, işleme faaliyetinin dayandığı rızanızı geri çekmeniz ve işleme faaliyetiyle ilgili başka bir yasal gerekçe bulunmaması, işleme faaliyetine itirazda bulunmanız ve işleme faaliyetine yönelik mevzuatta ön görülen ağır basan meşru bir gerekçe bulunmaması, kişisel verilerin yasa dışı biçimde işlenmiş olması, Şirketimizin tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacı ile kişisel verilerin silinmesinin zorunlu olması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde derhal toplanan kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz.

  Veri İşlemesinin Kısıtlanmasını İsteme Hakkı

  Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde, Şirketimizden kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

  kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından itiraz edilmesi halinde, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre boyunca;

  işleme faaliyetinin yasa dışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz etmesi ve bunun yerine verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi;

  (2) Şirketimizin işleme amaçlarına yönelik olarak artık kişisel verilere ihtiyaç duymaması, ancak veri sahibinin yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savunulması amacıyla söz konusu verilere ihtiyaç duyması;

  (4) Şirketimizin meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, veri sahibinin KVKK 11. Maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz etmesi.

  Veri Taşınabilirliği Hakkı

  Tarafımızca sizinle ilgili olarak toplanan ve işlenen kişisel verilere yapılandırılmış, güncellenmiş ve makine tarafından okunabilir bir formatta erişme hakkına sahipsiniz. Ayrıca söz konusu verileri bir başka veri sorumlusuna bir engel olmaksızın aktarma ya da teknik olarak bunun mümkün olması halinde aktarma işleminin bizzat bizim tarafımızdan yapılmasını talep edebilirsiniz. Veri işleme faaliyetinin rızanız alınarak ya da sözleşme gereği

  yapılması ve otomatik yöntemlerle işlenmiş olması halinde aktarım gerçekleştirilecektir. Ancak, bu kural yalnızca kâğıt ortamında tutulan veriler açısından geçerli değildir.

  Rıza Verildikten Sonra Geri Alma Hakkı

  Veri işleme faaliyetinin yalnızca sizin rızanız alınarak gerçekleştirildiği takdirde her zaman vermiş olduğunuz rızanızı geri alabilirsiniz. Ancak bu durumda rızanızı geri aldığınız zamana kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini meşruiyeti zedelenmeyecektir.

  Şikâyette Bulunma Hakkı

  Şikâyette bulunmak ya da Şirketimizin kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi yeterli şekilde ele almadığını düşündüğünüz takdirde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile oluşturulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna müracaat edebilirsiniz. Şikâyet hakkınızın kullanımı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için lütfen bağlantıya tıklayınız: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2063/Sikayet-Hakki

  KVK Kannunun 11. maddesi gereği “[email protected]” adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek veya “Karum İş Merkezi İran Caddesi No:21/394 Kavaklıdere Çankaya/Ankara” adresine yazılı olarak başvurarak, söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://aladdinmiddleeast.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen ücret alınabilecektir.

  Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ispat edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sahibi Başvuru Formu ile talebinizin hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek tarafımıza ilettiğiniz takdirde talebinize ilişkin başvurunuz daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.

  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
   +1-316-265-9311 (ABD)
   +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye