Yönetim İlkeleri

section-97c167b

Yönetim İlkeleri

AME hissedarlarının menfaatlerini korumak için gerekli etkin kurumsal yönetim ilkelerine sahiptir.

Şeffaflık ve raporlama yönetim felsefemizin başlıca unsurlarını oluşturur. Yönetim felsefemiz, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen standartlar ve kurallar bağlamında İş İlkelerimiz ve Etik Politikamız temelinde yapılandırılır.

AME kurumsal bir yönetim yapısının şirketin yönetim anlayışına yön vermesi gerektiğine inanmaktadır. Bununla beraber yönetim sistemimiz, hisse değerinin yaratılması başta olmak üzere şirketin finansal ve finansal olmayan varlıklarının değerlerinin sürdürülmesi ve genişletilmesini esas alır.

Etik değelere olan bağlılığımız ve faaliyetlerimizdeki sorumluluk bilincimiz, işimizin her alanında uygulanmaktadır ve yönetim anlayışımızın vazgeçilmez parçasıdır.

Yönetim Kurulu Sorumlulukları

AME Yönetim Kurulu’nun birincil görevi şirketin idaresi ve şirketin varlıklarına ait değerlerin korunması ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere hissedar değeri yaratmaktır. Yönetim Kurulu uzun vadeli stratejiler geliştirir ve bu bağlamda şirketin günlük işlerinin yürütülmesini denetler ve gözetir.

AME Yönetim Kurulu, riskleri yönetmek için oluşturulmuş mekanizmaların yerindeliğini temin eder. İcra Kurulu Başkanı aracılığı ile şirketin çevre, sağlık ve emniyet politikalarını, yasal düzenlemelere uyumunu ve finansal faaliyet ve raporlamarına yönelik tutum ve eğilimlerini belirler.

Yönetim Kurulu temel sorumluluklarını yerine getirirken, şirketin aşağıda belirtilen hususlara sahip olmasını sağlar;

- Uzun vadeli hedeflere ve stratejik planlama süreçlerine sahip olunmasını

- Şirketin faaliyetlerine yönelik başlıca risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri yönetmek ve izlemek için uygun yapıların oluşturulması.

- Şirketin belirlenen hedeflerine ulaşması amacı ile özellikle İcra Kurulu Başkanı’nın ve yönetimin performansının takip ve değerlendirilmesini sağlayan yapıların bulunmasını

- Şirketin faaliyetlerinin ve yürürlükteki kanun, yönetmelik ve politikalara uyum sağlamasını etkin bir biçimde izlemek için iç kontrol ve yönetim sistemlerinin oluşturulmuş olmasını

- Şirketin emeklilik planlamalarını düzgün bir süreç dahilinde uygulamasını ve

- Hissedarlar, çalışanlar, hükümet yetkilileri, diğer paydaşlar ile halktan geribildirim almak ve etkili iletişim kurulabilmesi amacı ile iletişim programının temin edilmiş olmasını

Yönetim Kurulu ayrıca aşağıdaki konulardan da sorumludur

- İcra Kurulu Başkanı ve diğer yöneticilerin profesyonel bir bütünlük içinde olmalarının yanı sıra İcra Kurulu Başkanı ve diğer yöneticiler tarafından şirketin tamamında bütüncül bir uyum kültürünün yaratılmasını sağlamak.

- Şirketin kurumsal yönetim anlayışının geliştirilmesini sağlayarak Yönetim ve Aday Gösterme Komitesinin önderliğinde denetimini sağlamak.

- Şirketin İş İlkelerine ve Etik Politikasına uyumunu denetlemek.

Kurul, Şirketin finansal performansının sürdürülebilir olmasından, uzun vadeli hissedar değerinin temininden ve şirketin çıkarlarının geliştirilmesi ve korunması için öncü rol oynar ve bu bağlamda hissedarlara karşı sorumludur. Yönetim Kurulu yetkisine ayrılmış alanlar açıkça belirtilmiştir. Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi ve onayı için ayrılmış anahtar konular şunlardır:

- Şirket stratejisini oluşturma ve izleme

- Şirketin iş planlarının, ticaret performansı ve maliyetlerinin incelenmesi

- Grup genelinde büyük sermaye isteyen yatırım projelerinin onaylanması

- Kar payı dağıtımı ve planlamasının onaylanması

- Satın alma fırsatları ve önemli finansal ve operasyonel konularda inceleme

- Şirket'in finansal raporlarının denetlenmesi ve onaylanması

- Yıllık operasyon ve yatırım bütçelerinin denetlenmesi ve onaylanması

- Önemli iş risklerinin aktif olarak izlenmesi ve (Denetim Komitesi tarafından desteklenen) güçlü kontrol ve risk yönetim sistemleri kullanılarak yönetilmesini sağlamak.

  • + 90 (312) 427 90 20 (TR)
    +1-316-265-9311 (ABD)
    +44 (0) 20 7583 8292 (UK)

  • Karum İş Merkezi, İran Cad.No:21/394 Kavaklıdere - Ankara, Türkiye