Altınakar-Başaklı

Altınakar-Başaklı

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/001.jpg

2011 yılında Altınakar-1 kuyusunda Kretase yaşlı Mardin Grubu karbonatlarında, 14 API petrol keşfedilmiş ve toplam 473 varil petrol üretimi yapılmıştır. Kuyu, 2012 yılında Bedinan kumtaşı rezervuarına (B4) kadar derinleştirilmiştir ve 41 API petrol keşfi yapılmıştır. Altınakar sahası daha doğu alanlardaki diğer Bedinan petrol sahaları olan Şükürlü, Kılavuztepe, Arpatepe ve Çalıktepe sahaları ile aynı yapısal trend üzerinde yer almaktadır.

2020 yılında Altınakar-2 (TD: 2291m), Altınakar-3 (TD:2312m) ve Altınakar-4 (TD: 2297m) olmak üzere üç adet arama kuyusu B4 kumtaşları (Kum-1 ve Kum-2) hedefli olarak sondajı yapılmıştır. Altınakar-2 ve Altınakar-3 kuyularındaki alttaki Kum-2 seviyesi 600 varil/gün debi ve doğal akışla üretime alınmıştır. Altınakar-4 kuyusundaki Kum-2 seviyesinden formasyon suyu geldiğinden dolayı Kum-1 seviyesi 10 varil/gün debi ile üretime alınmıştır. 2022 sonu itibariyle bu üç kuyunun ortalama üretim miktarı 235 varil/gün olarak gerçekleşmiştir.

Altınakar-5 kuyusu (2022), Altınakar-2 kuysunun 2km doğusunda, Bedinan kumtaşları hedefli olarak kazılmıştır. Herhangi bir petrol emaresi olmadan 2302 m son derinlikte kuyu sonlandırılmış ve geçici olarak terk edilmiştir.

Ruhsat alanında bulunan temel fayların yapısal yorumunu detaylandırmak amacıyla 114km yeni 2B sismik veri 2022 yılında toplanmıştır. Bu verinin yorumlanması sonucunda Paleozoyik fay bloklarında birçok prospektif kapanım alanları tariflenmiştir. Farklı bir fay bloğundaki petrol birikimini test etmek amacıyla, 2023 yılı içinde Bedinan kumtaşı hedefli olarak en az bir arama kuyusunun açılmasına ortaklar arasında karar verilmiştir.

Başaklı-1 (2014), Altınakar sahasının 7km kuzeyinde yer almaktadır. Bu kuyuda Mardin Grubu karbonatları birincil rezervuar olarak hedeflenmiştir. Bu rezervuar seviyesinden 2019 yılına kadar toplam 39000 varil 21 API petrol üretilmiştir. Kuyu daha sonra Bedinan kumtaşlarına kadar derinleştirilmiş, ama kayda değer bir petrol emaresi görülmemiştir.

Karalar yapısı, Paleozoyik petrol keşif kuyusu olan Basalan Bedinan-1'in 950 m batısındadır ve bu kuyu günlük 150-200 varil artezyen debili üretime sahiptir.

Karalar-1, Kasım 2023'te spud edilmiştir.  Karalar-1 ve daha sonrasında yapılan yönlü sondaj olan Karalar-1S kuyuları teknik problemlerden dolayı terk edilmiştir. Daha büyük boyutlu muhafaza borusu tasarımına sahip yeni bir kuyu sondajı planlanmıştır. Karalar-1K 27 Şubat 2024'te spud edilmiştir. Basalan Bedinan-1 kuyusunun bir üst up-dip hidrokarbon yapısında Ordovisyen yaşlı Bedinan Formasyonu kumtaşlarının potansiyeli test edilmesi planlanmaktadır.

Batı Altınakar-1 kuyusu Ocak 2024'te spud edilmiştir ve Bedinan Formasyonu kumtaşı rezervuarları hedefli son derinliği ise 2345 m olarak planlanmıştır.  Batı Altınakar-1, Altınakar petrol sahasının 2,5 km batısında ve Şükürlü petrol sahasının 5 km doğusundadır.

Dadaş "hot-şeylleri" Paleozoyik petrol sisteminin ana kaynak kayalarıdır. Altınakar-Başaklı ruhsatı Dadaş kaynak kayası yayılım alanı içinde  kalmaktadır ve bundan dolayı gelecekteki arama faaliyetlerini planlamak için önemli bir avantaj olarak düşünülmektedir.