Altınakar

Altınakar

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/ALTINAKAR-BASAKLI.jpg

 

 

2011 yılında Altınakar-1 kuyusunda Kretase yaşlı Mardin Grubu karbonatlarında, 14 API petrol keşfedilmiş ve toplam 473 varil petrol üretimi yapılmıştır. Kuyu, 2012 yılında Bedinan kumtaşı rezervuarına (B4) kadar derinleştirilmiştir ve 41 API petrol keşfi yapılmıştır. Altınakar sahası daha Doğu alanlardaki diğer Bedinan petrol sahaları olan Kılavuztepe, Arpatepe ve Çalıktepe sahaları ile aynı yapısal trend üzerinde yer almaktadır.

2020 yılında Altınakar-2 (TD: 2291m), Altınakar-3 (TD:2312m) ve Altınakar-4 (TD: 2297m) olmak üzere üç adet arama kuyusu B4 kumtaşları (Kum-1 ve Kum-2) hedefli olarak kazılmıştır. Altınakar-2 ve Altınakar-3 kuyularındaki alttaki Kum-2 seviyesi 600 varil/gün debi ve doğal akışla üretime alınmıştır. Altınakar-4 kuyusundaki Kum-2 seviyesinden formasyon suyu geldiğinden dolayı Kum-1 seviyesi 10 varil/gün debi ile üretime alınmıştır. Kum-2 seviyesinin matriks gözeneklilik ve geçirgenlik özellikleri Kum-1 seviyesine göre daha iyidir. 2022 sonu itibariyle bu üç kuyunun ortalama üretim miktarı 235 varil/gün olarak gerçekleşmiştir.

Altınakar-5 kuyusu (2022), Altınakar-2 kuysunun 2km doğusunda, Bedinan kumtaşları hedefli olarak kazılmıştır. Herhangi bir petrol emaresi olmadan 2302m son derinlikte kuyu sonlandırılmış ve geçici olarak terk edilmiştir. Kuyunun 2023 yılı içinde daha Batıda yer alan bir fay kapanıma doğru saptırılması planlanmaktadır.

Ruhsat alanında bulunan temel fayların yapısal yorumunu detaylandırmak amacıyla 114km yeni 2B sismik veri 2022 yılında toplanmıştır. Bu verinin yorumlanması sonucunda Paleozoyik fay bloklarında birçok prospektif kapanım alanları tariflenmiştir. Farklı bir fay bloğundaki petrol birikimini test etmek amacıyla, 2023 yılı içinde Bedinan kumtaşı hedefli olarak en az bir arama kuyusunun açılmasına ortaklar arasında karar verilmiştir.

Başaklı-1 (2014), Altınakar sahasının 7km kuzeyinde yer almaktadır. Bu kuyuda Mardin Grubu karbonatları birincil rezervuar olarak hedeflenmiştir. Bu rezervuar seviyesinden 2019 yılına kadar toplam 39000 varil 21 API petrol üretilmiştir. Kuyu daha sonra Bedinan kumtaşlarına kadar derinleştirilmiş, ama kayda değer herhangi bir petrol emaresi görülmemiştir.

Siluriyen yaşlı Dadaş şeylleri Paleozoyik petrol sisteminin ana kaynak kayasıdır. Altınakar-Başaklı ruhsatı Dadaş kaynak kayasının yayılım alanı içinde çok iyi bir konumda yer almaktadır. Ruhsatın konumu konvansiyonel olmayan arama faaliyetleri açısından çok önemlidir.