Bartın

Bartın

section-f4723ef
//aladdinmiddleeast.com/wp-content/uploads/2022/03/BARTIN.jpg

 

Bartın kara ruhsatları, Batı Karadeniz bölgesinde, toplam 83391 hektar alanı kaplamaktadır. Ana rezervuar, Eosen yaşlı Kusuri Formasyonu'nun türbiditik bir diziliminde AVO hassasiyetine sahip gaz içerikli kumtaşı aralıklarıdır. Bölgede kalınlığı 500-4000m arasında değişmektedir. Akveren Formasyonu'nun killi kireçtaşı aralıkları ikincil hedef olarak kabul edilmektedir. Bölgede kalınlığı 100-800m arasında değişmektedir. Çalışan iki hidrokarbon sistemi vardır: Bunlar Karbonifer/Erken Kretase ve Tersiyer sistemleridir.

En iyi analoji yapılabilecek saha ise yakında yer alan Güney Akçakoca Alt Basenindeki (GAAB) deniz gaz sahalarıdır. GAAB gaz sahaları ile olan benzerlikler çerçevesinde, ruhsat alanı içinde mevcut 2B sismik veriler kullanılarak çeşitli prospektif alanlar tanımlanmıştır.

1987 ve 2009 yılları arasında Bartın ruhsatında ve çevresinde açılan neredeyse tüm kuyularda belirgin gaz emareleri görülmesine rağmen, hiç bir kuyu ticari bir keşif olarak sonuçlanmamıştır.

2020 yılında, GAAB’nin 100km kuzeyinde Tuna-1 kuyusuyla Sakarya gaz sahasının keşfi yapılmış ve bu tarihten itibaren bu yeni gaz sahası ilave kuyularla hızlı bir şekilde geliştirilmiştir. Sakarya gaz sahası 710 TCM (25.1 TCF) gaz rezervi ile ülkedeki en büyük gaz keşfidir. Bu keşif, kaynak kayalardan önemli miktarda doğal gaz üretimi olabileceğini kanıtlıyor ve bölgedeki benzer gaz çökeltilerinin hem açık deniz hem de kara uzantıları üretimsel olma ihtimali yüksektir.

AME, Bartın ruhsatının potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmalarına devam etmektedir. 2B sismik veri ve bir arama kuyusu olacak şekilde planlanmış olan iş programı çerçevesinde Bartın arama ruhsatlarında ortak aramaktadır. İş programının kapsamı yapılacak olan ikili görüşmeler ile belirlenecektir.

AME, Bartın’daki tüm arama ruhsatlarında %50 hisse karşılığında, hem Kusuri hem de Akveren formasyonlarında gaz potansiyelini test etmek için toplam 2500m derinliğe kadar bir arama kuyusunun sondaj maliyetleri ve yeni sismik/sismik olmayan araştırmaları yüklenecek yeni bir ortak aramaktadır. Yeni sismik veri toplamanın büyüklüğü müzakereye tabidir.

Ruhsata ortak olarak katılacak firma, geriye dönük hiç bir masrafı üstlenmemek şartıyla, iş programının tüm masraflarını karşılayacak, daha sonra kendi hissesi oranında payına düşen masraflardan sorumlu olacaktır.